Vytisknout

ZEMSKÁ DOMOBRANA představuje souhrnné označení podstatné části aktivit zájmového spolku ZEM-DOM z.s. (IČ: 068 27 039), který byl založen na zakládající členské schůzi dne 25.11.2017. Spolek je samostatnou a nezávislou právnickou osobou působící na území České republiky v souladu s českým právním řádem, se sídlem Roháčova 145/14, 13000 Praha 3.

Spolek je dobrovolnou, neziskovou, profesní a zájmovou organizací sdružující ženy a muže bez ohledu na národnost, rasu, původ, politické smýšlení či sociální původ. Spolek je politicky nezávislý a hlásí se k základním lidským a demokratickým svobodám a právům, zaručených Listinou práv a svobod a Ústavou ČR.

Spolek ve své činnosti navazuje na principy civilní obrany a jeho hlavním účelem je osvětová, publikační a vzdělávací činnost v oblasti občanské svépomoci, prevence kriminality, zvládání a přípravě občanů na mimořádné události a krizové situace.

Veškerá činnost spolku vedoucí k naplnění jeho hlavního účelu je prováděna v souladu s ustanovením platných zákonů ČR, především s Listinou práv a svobod, zákonem č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník), zákonem č. 40/2009 Sb. (trestní zákoník), zákonem č. 239/2000 Sb. (o integrovaném záchranném systému – dále IZS), zákonem č. 240/2000 Sb. (krizový zákon), vyhláškou Ministerstva vnitra č. 380/2002 Sb. (k přípravě a provádění úkolů ochrany obyvatelstva) a dalšími souvisejícími předpisy v aktuálním znění, včetně součinnosti s oprávněnými osobami (orgány) definovanými uvedenými předpisy.

Naplnění hlavního účelu, v souladu s výše uvedenými právními předpisy, dosahuje spolek především těmito činnostmi (aktivitami Zemské domobrany):

Spolek může, k podpoře svého hlavního cíle, získávat sponzorské dary, příspěvky a dotace a vykonávat vedlejší hospodářskou činnost. Takto získané prostředky, včetně zisku z vedlejší činnosti, slouží výhradně pro financování hlavní činnosti a správě spolku.

Veškerou finanční podporu spolku, resp. Zemské domobrany, je možné zasílat na číslo bankovního účtu 9428102017 / 2010.

Členem spolku (domobrancem) se může stát bezúhonná osoba starší 18 let s trvalým pobytem na území České republiky, která splní podmínky členství, viz VSTOUPIT DO ZEMSKÉ DOMOBRANY.

Další podrobnosti o spolku ZEM-DOM z.s. popisují STANOVY SPOLKU.