Sektor střed: A S sever: L H E západ: U K P jih: C J B východ: M Z T

Bližší informace ... zde ...

ZEMSKÁ DOMOBRANA

ZEMSKÁ DOMOBRANA (dále jen ZD) představuje souhrnné označení podstatné části aktivit zájmového spolku ZEM-DOM z.s., IČ: 068 27 039, který byl založen na zakládající členské schůzi dne 25.11.2017. Spolek je samostatnou a nezávislou právnickou osobou působící na území České republiky v souladu s českým právním řádem, se sídlem Roháčova 145/14, 13000 Praha 3.. Spolek je dobrovolnou, neziskovou, profesní a zájmovou organizací sdružující ženy a muže, občany České republiky, bez ohledu na národnost, rasu, původ, politické smýšlení či sociální původ. Spolek je politicky nezávislý a hlásí se k základním lidským a demokratickým svobodám a právům, zaručených Listinou práv a svobod a Ústavou ČR.

Ve své činnosti ZD navazuje na principy civilní obrany a jejím hlavním účelem (jako spolku ZEM-DOM z.s.) je osvětová, publikační a vzdělávací činnost v oblasti občanské svépomoci, prevence kriminality, zvládání a přípravě občanů na mimořádné události a krizové situace.

Veškerá činnost spolku vedoucí k naplnění jeho hlavního účelu je prováděna v souladu s ustanovením platných zákonů ČR, především s Listinou práv a svobod, zákonem č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník), zákonem č. 40/2009 Sb. (trestní zákoník), zákonem č. 239/2000 Sb. (o integrovaném záchranném systému – dále IZS), zákonem č. 240/2000 Sb. (krizový zákon), vyhláškou Ministerstva vnitra č. 380/2002 Sb. (k přípravě a provádění úkolů ochrany obyvatelstva) a dalšími souvisejícími předpisy v aktuálním znění, včetně součinnosti s oprávněnými osobami (orgány) definovanými uvedenými předpisy.

HLAVNÍ CÍLE

Společnými cíli spolku ZEM-DOM z.s. a Zemské domobrany je zaměření na pět hlavních oblastí, které každému domobranci poskytují potřebné znalosti a dovednosti pro zvládnutí očekávatelných mimořádných událostí, konktrétně se jedná o oblasti:

* střelba a manipulace se zbraněmi

* taktika přežití při mimořádných situacích

* první pomoc

* spojení a komunikace

* civilní obrana i ochrana (CO)

Při naplňování cílů ZD se předpokládá aktivní přístup každého domobrance, reprezentovaný především vlastním rozvíjením doporučených znalostí a dovednostní minimálně v rozsahu základního (povinného) výcviku ve výše uvedených oblastech činnosti ZD.

Naplnění hlavního účelu, v souladu s výše uvedenými právními předpisy, dosahuje spolek především těmito činnostmi (aktivitami Zemské domobrany):

  • informační, publikační a osvětová činnost v oblastech civilní ochrany, první pomoci, zajištění individuálních prostředků pro nouzové přežití, osobní ochranu a přípravu na mimořádné události resp. krizové situace v rámci obce či kraje
  • sdružování osob v obcích a krajích za účelem aktivního zdokonalování individuálních dovedností při svépomocném zajištění bezpečnosti obce, preventivních i následných opatření při mimořádných událostech včetně zásad účinné spolupráce se složkami IZS a orgány samosprávy
  • navazování spolupráce a smluvních dohod s orgány samosprávy (obecní či krajské úřady) a složkami IZS za účelem přípravy a provádění úkolů civilní ochrany a realizace krizových opatření v obci resp. kraji
  • součinnost a propagace opatření Policie ČR, Hasičského záchranného sboru či Armády ČR zaměřených na ochranu území ČR, integrity ČR a ochranu občanů ČR včetně nabídky materiálních a personálních kapacit spolku při zajištění těchto opatření
  • navazování spolupráce s podobně zaměřenými zájmovými sdruženími a spolky
  • podpora a organizování sportovních, kulturních, společenských akcí a vzdělávacích kurzů v domácím i mezinárodním měřítku
  • v rámci možností spolku koordinuje a realizuje následnou pomoc při mimořádných či krizových událostech, pomáhá lidem v tísni, provádí charitativní a humanitární pomoc na území ČR i v zahraničí

Spolek (ZD) může, k podpoře svého hlavního cíle, získávat sponzorské dary, příspěvky a dotace a vykonávat vedlejší hospodářskou činnost. Takto získané prostředky, včetně zisku z vedlejší činnosti, slouží výhradně pro financování hlavní činnosti a správě spolku.

Veškerou finanční podporu spolku, resp. Zemské domobrany, je možné zasílat na číslo bankovního účtu 9428102017 / 2010.

Podrobné informace k naplnění cílů ZD jsou k dispozici ve formě veřejných doporučení na těchto webových stránkách (např. Minipříručka domobrance), ale i ve formě interních dokumentů, které jsou dostupné pouze členům ZD. Další podrobnosti o spolku ZEM-DOM z.s. popisují STANOVY SPOLKU.

DOMOBRANCI

Do Zemské domobrany může VSTOUPIT každý bezúhonný občan České republiky, přesněji občan starší 18 let s trvalým pobytem na území České republiky, který souhlasí s těmito cíli Zemské domobrany a STANOVAMI SPOLKU ZEM-DOM z.s., je ochoten a připraven se aktivně podílet na jejich realizaci a své odhodlání prokáže vyplněním evidenčního formuláře.