Sektor střed: A S sever: L H E západ: U K P jih: C J B východ: M Z T

Bližší informace ... zde ...

ZEMSKÁ DOMOBRANA

ZEMSKÁ DOMOBRANA (dále jen ZD) představuje souhrnné označení podstatné části aktivit zájmového spolku ZEM-DOM z.s., IČ: 068 27 039. ZD je dobrovolnou, neziskovou, profesní a zájmovou organizací sdružující ženy a muže bez ohledu na národnost, rasu, původ, politické smýšlení či sociální původ. Spolek je politicky nezávislý a hlásí se k základním lidským a demokratickým svobodám a právům, zaručených Listinou práv a svobod a Ústavou ČR.

Ve své činnosti ZD navazuje na principy civilní obrany a jejím hlavním účelem (jako spolku ZEM-DOM z.s.) je osvětová, publikační a vzdělávací činnost v oblasti občanské svépomoci, prevence kriminality, zvládání a přípravě občanů na mimořádné události a krizové situace.

HLAVNÍ CÍLE

Společnými cíli spolku ZEM-DOM z.s. a Zemské domobrany je zaměření na pět hlavních oblastí, které každému domobranci poskytují potřebné znalosti a dovednosti pro zvládnutí očekávatelných mimořádných událostí, konktrétně se jedná o oblasti:

* střelba a manipulace se zbraněmi

* taktika přežití při mimořádných situacích

* první pomoc

* spojení a komunikace

* civilní obrana i ochrana (CO)

Při naplňování cílů ZD se předpokládá aktivní přístup každého domobrance, reprezentovaný především vlastním rozvíjením doporučených znalostí a dovednostní minimálně v rozsahu základního (povinného) výcviku ve výše uvedených oblastech činnosti ZD.

Podrobné informace k naplnění cílů ZD jsou k dispozici ve formě veřejných doporučení na těchto webových stránkách (např. Minipříručka domobrance), ale i ve formě interních dokumentů, které jsou dostupné pouze členům ZD.

DOMOBRANCI

Do Zemské domobrany může VSTOUPITkaždý bezúhonný občan České republiky, který souhlasí s těmito cíli Zemské domobrany a STANOVAMI SPOLKU ZEM-DOM z.s., je ochoten a připraven se aktivně podílet na jejich realizaci a své odhodlání prokáže vyplněním evidenčního formuláře.